Price List (American Vintage)

 Seattle: 35,00 Euros
Indiana: 40,00 Euros
Arizona: 40,00 Euros
Arkansas: 20,00 Euros

California: 20,00 Euros

Ohio: 20,00 Euros
 
Mia: 35,00 Eur

Angelica: 26,00 Eur

Minerva: 32,00 Eur

Nancy: 34,00 Eur

Zoe: 34,00 Eur
Rachel: 20,00 Eur

Uma: 20,00 Eur

Sarah: 20,00 Eur